VÝZVA K DRUHÉ
EKONOMICKÉ
TRANSFORMACI

Jsme nezávislá iniciativa, dobrovolné a otevřené uskupení osobností českého byznysu. Naše výzva je určena všem občanům této země a jejich reprezentantům.

Naše iniciativa má za cíl nastartovat druhou českou ekonomickou transformaci a pomoci změnit naši republiku v dalších třech dekádách v otevřenou, respektovanou a úspěšnou zemi. Přispět k vzniku společnosti, která je postavena na ekonomice šetrné k životnímu prostředí s vysokou přidanou hodnotou a schopná úspěšně soutěžit s nejvyspělejšími státy světa.

Abychom mohli efektivně popularizovat a prosazovat konkrétní opatření, které zvýší konkurenceschopnost Česka, založili jsme spolek 2. ekonomická transformace z.s., který sdružuje osobnosti podnikatelské sféry. Jeho hlavním posláním je spojovat skvělé nápady a myšlenky a aktivně prosazovat jejich zavedení do české ekonomiky.

Summit reVize 2024 úspěšně proběhl

V pondělí 20. května se od ranních hodin konala vrcholná akce 2. ekonomické transformace. Letošní ročník ReVize Česka 2024 s podtitulem Setkání českého byznysu, byl stejně jako minulý rok, velmi úspěšný a plný podnětných diskuzí. Zúčastnilo se jej téměř 300 osobností českého byznysu, novinářů a zástupců veřejného sektoru.

 

NAŠE SITUACE

Česká republika patřila ve dvacátých a třicátých letech minulého století mezi světovou výrobní a technologickou špičku. Jsme přesvědčeni, že jí opět může být.

Po roce 1989 proběhla první transformace naší ekonomiky. Pomohla nám vstoupit do vyspělého světa a stát se jeho součástí. Transformační model devadesátých let, založený na výhodné geografické poloze, levné a zároveň kvalifikované pracovní síle a ve své době dostatečné infrastruktuře, je dnes však už vyčerpaný.

Základní pilíře druhé
ekonomické transformace

Česká značka

Česká ekonomika dosud stála převážně na jedné noze, subdodavatelském sektoru s nižší cenou práce. Potřebujeme se postavit i na nohu druhou. Chceme, aby se česká ekonomika opírala o firmy, které bez ohledu na původ vlastníka v ČR nejen vyrábějí, ale i vyvíjejí a prodávají. Chceme, aby tyto firmy do celého světa vysílaly finální výrobky a služby pod vlastní značkou s vysokou přidanou hodnotou. Chceme, aby naše ekonomika byla postavena na technologicky vyspělých firmách, které z Česka řídí své kapitálové toky a doma je také reinvestují.

Otevřená společnost

Chceme, aby Česká republika byla svobodnou, moderní a bezpečnou zemí, která je nedílnou součástí Evropy. Zemí, kde podnikavost a kreativita jsou základem trvalého bohatství národa. Zemí otevřenou a atraktivní pro lidi sdílející naše hodnoty, kteří chtějí v naší zemi studovat, pracovat nebo podnikat a kteří přinesou potřebné zkušenosti a kompetence. Současně i stát musí projít transformací a poskytovat efektivní a transparentní podporu svým občanům a firmám na jejich cestě k prosperitě.

Udržitelnost

Chceme společnost a ekonomiku, jež staví na udržitelných základech. Nikoliv na levné práci či práci na úkor devastace životního prostředí. Jsme přesvědčeni, že dobře vyjednaný „Green Deal“ není ohrožení, ale příležitost a impuls k akceleraci změn a modernizaci země. Společenská smlouva, tedy soubor sdílených a respektovaných pravidel a hodnot, je výchozím bodem soudržnosti a odolnosti národa. Význam vzdělání a dobré příklady lídrů jsou při jejím formování klíčové. Vzdělávací systém dobře připravující na nové výzvy světa se proto musí stát společenskou prioritou.

Sada konkrétních opatření

Podnikání a komunity

 • Participace municipalit na daňovém výnosu z místního podnikání motivující k aktivnímu sepjetí samospráv a soukromého sektoru.

Dostatečný kapitál

 • Posílení kapitálového trhu prostřednictvím reformy penzijního investování.
 • Implementace systému daňové podpory investování obyvatel do akcií malých a středních veřejně obchodovaných firem.

Proexportní politika

 • Posílení podpory exportu prostřednictvím reformované EGAP, ČEB a další státní infrastruktury na úrovni srovnatelné s nejvyspělejšími státy Evropy.

Chytrá imigrační politika

 • Zrychlení a zjednodušení administrativních procesů spojených s imigrační agendou.
 • Nastavení jasných kritérií reflektujících potřeby pracovního trhu a bezpečnosti země.
 • Přijetí sady integračních programů maximalizujících pozitivní efekty pracovní migrace.

Příliv a udržení talentů

 • Vypsání stipendijních programů pro talentované zahraniční studenty v Česku a současně české studenty na špičkových zahraničních univerzitách se závazkem návratu do země.

Modernizace státu

 • Zřízení centrální autority pro digitalizaci státu s dostatečnými kompetencemi a kapacitou k prosazování a usnadnění potřebných změn na úřadech.
 • Datově podložené vládnutí s dlouhodobou perspektivou a jasně definovanými cíli jako základní předpoklad efektivní státní správy.

Mezinárodní spolupráce

 • Vytvoření účinných komunikačních nástrojů státu podporujících informovanost obyvatel o významu a přínosu členství ČR v mezinárodních institucích, zejména EU a NATO.

Pracující a kapitál

 • Úprava právního a daňového rámce pro zaměstnanecké akcie stimulující k participaci zaměstnanců na kapitálových výnosech podniků jako nástroje motivace a sociální koheze.

Green Deal jako příležitost

 • Vyjednání parametrů reflektujících výchozí podmínky a možnosti České republiky.
 • Vytvoření kompetenčního centra zodpovědného za efektivní exekuci Green Dealu a koordinaci státních institucí, sdílení know-how a následnou informovanost podnikatelské sféry.

Základ ve vzdělání

 • Modernizace základního a středního vzdělávacího stupně v souladu se „Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+“.
 • Zvýšení kvality a konkurenceschopnosti vysokého školství prostřednictvím úpravy jeho správy a řízení včetně posílení pravomocí a odpovědností rektorů a správních rad.
 • Systémová podpora rekvalifikačních programů v rámci celoživotního vzdělávání umožňujícího adaptaci na rychle se měnící podmínky světa.

Česká značka

 • Pro podporu exportu, lákání investorů i talentu

Dostupnost kapitálu

 • Bankovní i rizikový, domácí i zahraniční

Funkční stát a infrastruktura

 • Stabilní prostředí bez zbytečné byrokracie

Aplikovaný výzkum a inovace

 • Startupový ekosystém, výzkum a vývoj spolupracující s byznysem

Vzdělaní a podnikaví lidé

 • Domácí i ze zahraničí, od studentů po seniory, od techniků po manažery

Aktuality

Archiv aktualit

V roce 2023 vznikla Druhá ekonomická transformace, z. s. jako spolek, jehož členové – ambasadoři – se aktivně podílejí na prosazování klíčových priorit v českém byznysovém prostředí.

2. ekonomická transformace vznikla v roce 2021 jako výzva 32 osobností českého byznysu. Ti se společně s dalšími podporovateli řadí mezi její signatáře.

Neodpovídáme za názory a činy sympatizujících firem, institucí a osob. Vyhrazujeme si právo nezařadit firmu, instituci, osobu mezi subjekty podporující tuto iniciativu. Sympatizující firmy, instituce, či osoby nesmí používat značku 2. ekonomické transformace (2ET) v jiném kontextu, než, že slovně uvedou, že tuto aktivitu podporují. Logo 2ET nesmí být použito bez schválení Správní rady 2ET.

Výzva je otevřená dalším signatářům z řad businessu a dalším idejím podporujícím klíčové principy druhé ekonomické transformace.

Podporuji myšlenku
2. ekonomické transformace

  Povolené formáty png, jpg, svg, ai, pdf. Maximální velikost: 15MB

  * Povinné údaje